REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bio-tech.biz
Regulamin (obowiązuje od 01.01.2017)

 

Sklep internetowy bio-tech.biz, prowadzony jest przez firmę Bio-tech Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul.Łowińskiego 7E (KRS numer 0000505919). Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 675-150-11-48 oraz numerem REGON: 123091846.

 

Słowniczek:

  • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.bio-tech.biz, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
  • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie, i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  • Numer kontaktowy – Numer telefonu 730 870 024, pod którym klient może się skontaktować.
  • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
  • Kurier – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego.
  • Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

 

 

I. Przyjmowanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową bio-tech.biz 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

2. Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.

3. W zamówieniu Kupujący wskazuje:

a) zamawiane towary

b) sposób dostawy i sposób płatności

c) adres dostawy,opcjonalnie: adres na jaki ma zostać wystawiona faktura

4. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski

II. Realizacja zamówienia
1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
2. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
3. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.
4. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu.
5. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
6. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
7. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

III. Dostępność towarów
1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

 

IV. Formy płatności
1. Zapłaty za towar można dokonać przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
2. Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej w opcji opłaty za pobraniem W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia o dużej wartości lub zamówienia towarów dostępnych wyłącznie na zamówienie (niedostępnych w Magazynie), Sklep Internetowy zastrzega prawo żądania dokonania przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wysokość przedpłaty ustalana jest indywidualnie.

 

V. Dowód zakupu
1. Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży faktura VAT .
2. W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.

 

 

VI. Ceny
1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych i innych podobnych opłat.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VII. Koszt dostawy
1. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
2. Opłata za dostawę niektórych przesyłek wielkogabarytowych składających się z wielu paczek tego samego towaru, może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. Kupujący zostanie w takim wypadku niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.
3. Podane koszty dostawy dotyczą tylko wysyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

VIII. Odbiór przesyłek
1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia.
2. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 31,5 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy – zwrot towaru
1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki – zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , pod warunkiem, że zwracany towar nie nie nosi śladów uszkodzeń i jest kompletny.
2. Sprzedający w przypadkach prawem określonych odpowiada względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (rękojmia za wady fizyczne). Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli w w/w terminie nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie,
3. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia zwracanej kwoty.
5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. kserokopię faktury). Zwroty towaru bez dowodu zakupu nie będą przyjmowane.
6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot ceny produktu następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu produktu. W przypadku skutecznego odstąpienia co do części zakupionych produktów, zwrot kosztów wysyłki jest proporcjonalny. Zwrot kosztów wysyłki dokonywany jest tylko do równowartości opłaty pobieranej za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki dokonano zapłaty, a w przypadku braku takiej możliwości, zapłata zwracana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
7. Zwracany towar Kupujący odsyła na własny koszt na adres Sprzedawcy.
8. Przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.
9. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.

 

X. Zakres odpowiedzialności
1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach,
b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),
c) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
2. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji produktu w Serwisie, Klient powinien skontaktować się z Serwisem w celu ich wyjaśnienia przed dokonaniem zakupu.
3. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu:
a) blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta,
b) skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych,
c) transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta.

 

XI. Dane osobowe
1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:
a) realizacji złożonego w Sklepie Internetowym
b) zamówienia za zgodą Kupującego – w celu informowania o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
6. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest Bio-tech Sp. z o.o. Sp.k. ul. II Pułku Lotniczego 14a/21

 

XII. Postanowienia końcowe
1. Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
3. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bio-tech.biz Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.